1000&530;100&100
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
13/09/2012 09:29

1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

         Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Công Thương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

         Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có chức năng phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương; tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại và quản lý các cụm, điểm công nghiệp.

         Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương; Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương và Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương.

2.  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

       1. Về khuyến công:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt ban hành.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch khuyến công được giao.

c) Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công tại địa phương.

d) Xây dựng, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hội kinh doanh, liên kết, hợp tác hoặc mua bán sản phẩm.

đ) Phối hợp xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin giải trí khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại địa phương.

e) Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.

g) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí theo chương trình, kế hoạch đề án khuyến công tại địa phương.

h) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

i) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

k) Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương).

l) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.

       2. Về xúc tiến thương mại:

a) Thông tin thương mại:

- Giúp Giám đốc Sở Công Thương tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong lĩnh vực thương mại địa phương, tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính Phủ, Bộ Công Thương và các Trung tâm trong nước, lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nhằm phục vụ cho công tác quản lý của tỉnh và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Thu thập thông tin kinh tế thương mại từ các ngành, các địa phương trong và ngoài nước và cung cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; phối hộp với các ngành liên quan phổ biến pháp luật, các chính sách ưu đãi về lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Xúc tiến thương mại:

- Phối hợp cũng với các đơn vị của Sở Xây dựng và trình Giám đốc Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt.

- Phổ biến chính sách, chế độ, quy hoạch của Nhà nước và các thông tin liên quan hoạt động thương mại; biên soạn và phát hành các ấn phẩm nhằm phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại.

- Tham gia tổ chức các hoạt động như: Hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của địa phương với những đối tác trong và ngoài nước; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm xuất nhập khẩu; tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại do các đơn vị khác trong và ngoài nước tổ chức khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức bồi dưỡng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về thương mại, xúc tiến thương mại nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp địa phương lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thị trường; cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp tại địa phương như: dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin.

c) Thương mại điện tử:

- Triển khai các hoạt động phát triển về thương mại điện tử nhằm nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực thương mại của tỉnh; tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ thương mại thông qua hệ thống thông tin điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn.

        3. Về quản lý Cụm công nghiệp:

a) Tham gia, phối hợp xây dựng Điều lệ hoạt động, chính sách cho thuê đất, cho thuê cơ sở hạ tầng áp dụng cho từng cụm công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tiếp nhận, quản lý và khai thác các cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách do các chủ đầu tư bàn giao.

c) Ký hợp đồng với các doanh nghiệp thuê cơ sở hạ tầng (theo giá quy định của UBND tỉnh), thu tiền hoàn trả đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

d) Hướng dẫn, phối hợp với doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trong việc lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

đ) Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng và quản lý cụm công nghiệp.

e) Phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài cụm công nghiệp, việc triển khai các dự án đầu tư sản xuất - dịch vụ trong cụm công nghiệp để đưa cụm công nghiệp vào hoạt động đồng bộ đúng quy hoạch, kế hoạch, tiến độ được duyệt.

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

h) Nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, doanh nghiệp về nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

i) Giúp Giám đốc Sở Công Thương trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó.

k) Giúp Giám đốc Sở Công Thương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.

        4. Về hoạt động tư vấn:

a) Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tư vấn về các lĩnh vực: marketing, quản lý tài chính - kế toán - sản xuất – nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng, lãnh thổ của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thị xã trong tỉnh, các Hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng Internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác.

b) Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, bao gồm:

- Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu - cụm công nghiệp, điện, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công.

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

       5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thương mại không trái với quy định của Nhà nước như: thủ tục xuất khẩu; tư vấn cho các doanh nghiệp trong công tiếp thị, giới thiệu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tư vấn trong việc xây dựng các đề án, chương trình nhằm mục đích xúc tiến hoạt động thương mại; thực hiện các dịch vụ cung ứng thông tin, tư vấn, kinh doanh và môi giới thương mại.

          6. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kì, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định.

         7. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

         8. Trung tâm được thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

         9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>