1000&530;100&100
Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công địa phương, tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển.
Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công địa phương, tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển.
07/12/2022 09:32
Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; những năm qua, hoạt động khuyến công của tỉnh nhìn chung đã đạt được những kết quả quan trọng, động viên và huy động được các nguồn lực tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công của tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa theo kịp được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công còn thiếu; kinh phí hỗ trợ mô hình khuyến công còn thấp chưa tạo sức hấp dẫn để thu hút các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư, phát triển sản xuất.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác khuyến công thời gian tới, đồng thời khắc phục hạn chế nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025 theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 23/4/2021; đây là căn cứ quan trọng đối với công tác khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn. Mục tiêu là huy động các nguồn lực trong tỉnh tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – Hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hỗ trợ các hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, sản xuất sản phẩm công nghiệp đặc trưng và lợi thế của tỉnh, sản phẩm truyền thống tiêu biểu của nông nghiệp, nông thôn nhằm phát huy nhanh, đầy đủ và hiệu quả những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh Khánh Hòa khuyến khích đầu tư phát triển.Khuyến khích, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh các nhiệm vụ giải pháp như tăngcường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công; nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về khuyến công; lồng ghép chương trình khuyến công với thực hiện các Chương trình mục tiêu khác; phát triển nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm, khoa học công nghệ và đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước với các đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp để triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.■

Phòng Khuyến công.

Doanh nghiệp tiêu biểu
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:     +     =  
Nhập địa chỉ email Email không hợp lệ Email này đã tồn tại Nhập mã bảo vệ Mã bảo vệ không đúng Đang gửi... Gửi thành công! Gửi thất bại!
Tỷ giá vàng
LoạiMuaBán
( Nguồn )
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
( Nguồn )
 
>